در جنگل جامعه بشری که در آن قانون هر که زورش بیش سهمش بیشتر حاکم است، بشریت اسیر ماهیت حیوانی خویش است